Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Ilmari-Jalonen Consulting Oy:n rekisteriseloste

Markkinointirekisteri

Laatimispäivä 28.12.2022

1. Rekisterinpitäjä

Ilmari-Jalonen Consulting Oy  (jäljempänä InnoMind)
Y-tunnus 1544293-6
Osoite: Kalkkikiventie 4, 04300 Tuusula

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Sami Jalonen, sami.jalonen(at)innomind.fi puh 0400 605225

InnoMind ei ole nimennyt tietosuojavastaavaa.

3. Rekisterin nimi

Ilmari-Jalonen Consulting Oy
Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on InnoMindin asiakkaan ja InnoMindin välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta.
  • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
  • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: Nimi, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot. Markkinoinnin ja viestinnän toteutustiedot eri asiointikanavissa. Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten kyselyt, lisätieto- tai ateriaalipyynnöt, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot. Rekisteröidyn toivomia ja käyttämiä palveluita maksutietoineen. Tietoa henkilöistä, jotka ovat palvelleet rekisteröityä. Kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja. Rekisteröidyn liittyminen johonkin yritykseen tai muuhun organisaatioon, kuten työnantajatiedot.

Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Exproler, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle.
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

6. Henkilötietojen säilytysaika

InnoMind säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä kunnes rekisteröidyn ja InnoMindin välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään viisi vuotta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

  • Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteenpalveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.
  • Tunnistamis-, varmennus-, osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoava osapuoli.
  • Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä ja muut vastaavat, tunnetut järjestelmät.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta InnoMindin tai sen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Asiakastietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai rekisteripalveluja tuottavan organisaation valtuuttaman henkilön henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia. (Kielto-oikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita InnoMind kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on InnoMindin ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Yritys voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. Rekisteröity voi antaa InnoMindille suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja InnoMindin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

12. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti tehtävä korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti, jotta Yritys voi oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

13. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä InnoMindiin.

a) Postitse osoitteeseen:

InnoMind
Kalkkikiventie 4
04300 Tuusula

b) Lähettämällä sähköpostia InnoMindin rekisterissä olevasta sähköpostiosoitteesta osoitteeseen info@innomind.fi

InnoMind voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä